Skip to content

Tune in every Tuesday on APTN at 7:30 PM / APTN North at 2:30 AM (check local listings)

Owe mazinaatesijigewin

Dibajimowinan dash gagwe wiikwajidoowiing anishinaabe gikendassowin zhigo ge anishinaabe bimaamadiziwin.

Dibajimowin obiminizho’aawan niiizh anishinaaabeg ongow gaa-babaa ayaawaad aando gikendamowaad anishinaabe gikendassowin, zhigo ge gaa-wiikwajidoowaad anishinaabe izhitwaawin.

Ginwenzh miziwe anishinaabe akiing, anishinaabeg gagwe nanaandawi’idizowag mewezhaa gaa-bi-gagwaadagitoowaad owe onitoowaad anishinaabe inaadiziwin. Noongom dash, mii gii­maaji wiikwaajitoowaad anishinaabe gikenoo’amaagewinan, mii go ongow gagwe niiganiyaad anishinaabeg ji-gagwe ganawedamiing anishinaabe inaadiziwin, mii go onji giniijanisinaanig.

Mii go mazinaatesijiganan, zhigo ge dibakonigewin, anishinaabe izhitwaawin gii­ wiikwaajitoomin noongom. Owe mazinaatesijigewin, mii owe dibajimowaad anishinaabe inaadiziwin, mii dash ji-minowedamowaad gakina awiiyaawag.

Gagiigidoo inini-ikwe

Sarain Fox

Dancer, Choreographer, Actor, Activist
Co-Host
×

Sarain Fox anishinaabe’ii, ogagiigidodomowan owiiji anishinaabeg gaa-onjibad. Sarain dibaajimo apane gii-mazinaatesijiged mii omaa ezhi wiindamaged owe anishinaabe bimaadiziwin.

Mii dash owe ganawaabimigozid, mii owe obaajitood ji-dibaajimood anishinaabe inaadiziwin. Nibowa aazhaa ogishkitoonan mazinaatesijigewinan; “The Andy Warhol Interview Project” zhigo ge, “Jericho” Mii go apane gegoo bi-daazhikang aaniin waa-izhichiged. Noongom geyaabi gegoowan gaa-daazhikang; “Ashes” Noome’ii omaa gwayak Toronto, zhigo ge mii gikenoo’amawiind ji-nita odaaminod.

Ominowendaan mazinaakiziged zhigo ge mazinaakizogaazod, Sarain ge minowaabamigozi. Gida waabamaanan mazinaakizod “PIE”, zhigo ge Redskin dash Spirit mazin’iganan mii go ge ImagoZine, Butterfly UnJtd. Iskwaajigo NYC dash Grind mazin’iganan. Sarain ge gii­mazinaakizo Imago dash o’o Brandon R Dwyer ezhinikaazod Project Runway.

Sarain mashkawizii owe gikendassod. Mii go ge apane onaado gikendaan gegoo onji gii-babaa naanimid. Canadian Childrens Dance theater zhigo ge Quinte Ballet miinawaa dash Alvin Ailey Bachelor of Arts Program gwayak New York City gii-dazhi gikenoo’amawaa.

Canada Dance Festival 2008 dash ge Barrie Jazz miinawaa dash Blues Festival VIII, 2002, 2007 dash 2012 Aboriginal Achievement Awards dash nizho nibiing gii-izhaa Ajkun Balley Theater Company New York City. Sarain izhi dagwaginzo Kahawaii Dance Theater dash ge niswi baboon Anishinaabe nimi’idiwinan gwayak The Banf Center, mii dash gaa-izhi wiidanookimad Neil Iremia wenjiid Black Grace dash Javier Dezule of Dezule Dance. Sarain owaapii odaazhikaan zhigo ge izhi dagwi Untitled Collective: O’o endazhi anookiid NYC owe Australia Anishinaabe nimi’idiwin. Mii ge babaa naanimid apane, mii inaake ezhi minowedang.

×

Kris gakina gegoo onaagajitoon mazinibii’iged. Ogagaanoodamawan ge owiiji anishinaabedog dash wemitigoozhiwag onji anishinaabe dibakonewinan zhigo ge gete anishinaabe bimaadiziwin.

Kris anishinaabe’ii Curve Lake ezhi dibndaagozi. Gaa-izhi daad mii omaa getet Mazinjiganan ayaamagakin, mewezhaa midaaswaak biboonong, dash mii ezhi gikendaagoziwaad ogow asiniig.

Kris omazinabii’igewinan gichi apiidendagodoon. Apiidendaagodoon omazinaabii’iganan miziwe omaa akiing. Miziwe gikendaagodinewan omazinaabii’iganan, zhigo iwedi Art Impression dash Collectibles zhigo ge Maclean’s mazin’iganan.

Gii-nitaa googid, Mr, Nahrgang gii-gikinoo’amawaa gwayak Trent University, dash owiidanookii gikenoo’ amaagewininiwag Parks Canada omaa jiige’ii Trent Severn. Mr Nahrgang ogagwe wiisokawaa’inaake enenookiiyaad ji-wiiji’indaa anishinaabeg omaa zhaawanong anishinaabe ezhitaawaad. Mii ge omaa endazhi wiidookawaad wemitigoozhiwag gaa­-anookiiwaad Ministry of Culture zhigo ge stage 4-1 gete anishinaabe inaakonigewinan. Mii gii-­dibakoneged, weweni owiidanookiimaad wemitoogozhiwag. Nibowa apane owiidookawa’ii weweni ji-ganawedamiing gete anishinaabe abajichiganan, mii ongow gaa-bi-wiidanookiimaad, Archaelogical Services, Aboriginal Consultation, dash ge North Pickering Development Plan mii go onji anishinaabe bimaadiziwin.

Noomaya Kris gii-gagwechimigozi ji-dzhikowaad mitig ji-mazinishinowaad gindoodeminanig Unity Pole. Owe mitgig gii-waabande’iwe iwedi CNE mii omaa gaa-dazhi mino-ganawaabanjigozod owe gii-nitaa mazinabii’iged. Mizewe noongom gaa-ozhitood babaa atewan, zhigo ge mii ongow gaa-bi-wiisookawaad, Anne Murray, Bill Cosby, Justin Trudeau, Keech Rainwater, Nik Antropov, dash ge Brian Skinner.

2018 APTN anishinaabe mazinaatesijigewin mii owaapii ji-waabandamiing “Future History” dazhindamowin mii go onji wii-gagwe onjitoowiing anishinaabe bimaadiziwin zhigo dash ge ji­wiikojitoowiing anishinaabe gikenoo’amaagewinan, mii dash owe Kris dash ge Sarain Fox ge izhichigeyaad.

 

Kris Nahrgang

Archaeologist, Artist, Activist
Co-creator and Host
×

Sarain Fox

Dancer, Choreographer, Actor, Activist
Co-Host

Sarain Fox anishinaabe’ii, ogagiigidodomowan owiiji anishinaabeg gaa-onjibad. Sarain dibaajimo apane gii-mazinaatesijiged mii omaa ezhi wiindamaged owe anishinaabe bimaadiziwin.

Mii dash owe ganawaabimigozid, mii owe obaajitood ji-dibaajimood anishinaabe inaadiziwin. Nibowa aazhaa ogishkitoonan mazinaatesijigewinan; “The Andy Warhol Interview Project” zhigo ge, “Jericho” Mii go apane gegoo bi-daazhikang aaniin waa-izhichiged. Noongom geyaabi gegoowan gaa-daazhikang; “Ashes” Noome’ii omaa gwayak Toronto, zhigo ge mii gikenoo’amawiind ji-nita odaaminod.

Ominowendaan mazinaakiziged zhigo ge mazinaakizogaazod, Sarain ge minowaabamigozi. Gida waabamaanan mazinaakizod “PIE”, zhigo ge Redskin dash Spirit mazin’iganan mii go ge ImagoZine, Butterfly UnJtd. Iskwaajigo NYC dash Grind mazin’iganan. Sarain ge gii­mazinaakizo Imago dash o’o Brandon R Dwyer ezhinikaazod Project Runway.

Sarain mashkawizii owe gikendassod. Mii go ge apane onaado gikendaan gegoo onji gii-babaa naanimid. Canadian Childrens Dance theater zhigo ge Quinte Ballet miinawaa dash Alvin Ailey Bachelor of Arts Program gwayak New York City gii-dazhi gikenoo’amawaa.

Canada Dance Festival 2008 dash ge Barrie Jazz miinawaa dash Blues Festival VIII, 2002, 2007 dash 2012 Aboriginal Achievement Awards dash nizho nibiing gii-izhaa Ajkun Balley Theater Company New York City. Sarain izhi dagwaginzo Kahawaii Dance Theater dash ge niswi baboon Anishinaabe nimi’idiwinan gwayak The Banf Center, mii dash gaa-izhi wiidanookimad Neil Iremia wenjiid Black Grace dash Javier Dezule of Dezule Dance. Sarain owaapii odaazhikaan zhigo ge izhi dagwi Untitled Collective: O’o endazhi anookiid NYC owe Australia Anishinaabe nimi’idiwin. Mii ge babaa naanimid apane, mii inaake ezhi minowedang.

×

Kris Nahrgang

Archaeologist, Artist, Activist
Co-creator and Host

Kris gakina gegoo onaagajitoon mazinibii’iged. Ogagaanoodamawan ge owiiji anishinaabedog dash wemitigoozhiwag onji anishinaabe dibakonewinan zhigo ge gete anishinaabe bimaadiziwin.

Kris anishinaabe’ii Curve Lake ezhi dibndaagozi. Gaa-izhi daad mii omaa getet Mazinjiganan ayaamagakin, mewezhaa midaaswaak biboonong, dash mii ezhi gikendaagoziwaad ogow asiniig.

Kris omazinabii’igewinan gichi apiidendagodoon. Apiidendaagodoon omazinaabii’iganan miziwe omaa akiing. Miziwe gikendaagodinewan omazinaabii’iganan, zhigo iwedi Art Impression dash Collectibles zhigo ge Maclean’s mazin’iganan.

Gii-nitaa googid, Mr, Nahrgang gii-gikinoo’amawaa gwayak Trent University, dash owiidanookii gikenoo’ amaagewininiwag Parks Canada omaa jiige’ii Trent Severn. Mr Nahrgang ogagwe wiisokawaa’inaake enenookiiyaad ji-wiiji’indaa anishinaabeg omaa zhaawanong anishinaabe ezhitaawaad. Mii ge omaa endazhi wiidookawaad wemitigoozhiwag gaa­-anookiiwaad Ministry of Culture zhigo ge stage 4-1 gete anishinaabe inaakonigewinan. Mii gii-­dibakoneged, weweni owiidanookiimaad wemitoogozhiwag. Nibowa apane owiidookawa’ii weweni ji-ganawedamiing gete anishinaabe abajichiganan, mii ongow gaa-bi-wiidanookiimaad, Archaelogical Services, Aboriginal Consultation, dash ge North Pickering Development Plan mii go onji anishinaabe bimaadiziwin.

Noomaya Kris gii-gagwechimigozi ji-dzhikowaad mitig ji-mazinishinowaad gindoodeminanig Unity Pole. Owe mitgig gii-waabande’iwe iwedi CNE mii omaa gaa-dazhi mino-ganawaabanjigozod owe gii-nitaa mazinabii’iged. Mizewe noongom gaa-ozhitood babaa atewan, zhigo ge mii ongow gaa-bi-wiisookawaad, Anne Murray, Bill Cosby, Justin Trudeau, Keech Rainwater, Nik Antropov, dash ge Brian Skinner.

2018 APTN anishinaabe mazinaatesijigewin mii owaapii ji-waabandamiing “Future History” dazhindamowin mii go onji wii-gagwe onjitoowiing anishinaabe bimaadiziwin zhigo dash ge ji­wiikojitoowiing anishinaabe gikenoo’amaagewinan, mii dash owe Kris dash ge Sarain Fox ge izhichigeyaad.

 

Mazinaatese mazin'igan

Episode N°1

Origins of the people

Watch

Gete ondaanike /mazinaabii’ige inini Kris Nahrgang, dash ge nimi’i / gaagigidoo Ikwe Sarain Carson Fox wiindamaagewag dibajimowinan aaniin ge wiinawaa gaa-ezhiwebiziyaad ezhi anishinaabewaadiziyaad. Mii gii-ishkwa mawidisaawaad o’o gikenoo’amaagewinini Isaac Murdoch gwayak Nimkii Aazhbikoong iwedi Elliott Lake, Kris dash Sarain izhaawag anaamiindim babaawaabandamowaad imaa zaaga’igan ezhinikaadeg Lovesick Lake, mii dash ge Sarain odizhiinan Kris ji-waabamaad Odedeyan ezhinikaazod Jim Dumont ezhi dependagozid waabanong ishkwaadem o’o niswi ishkodewanan Midewiwin.

Air Date: Tuesday, November 13, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°2

Watch

Kris dash Sarain izhaawag gichi ogema oodena wii-ganoonawaad gaa-ganawenimaad abinoojiwag Cindy Blackstock. Mii go gaa-izhi dagoshinowaad iwedi Woodland Cultural Centre, mii omaa gaa-izhi waabamaawaad Roberta Hill mii dash gaa izhi dibajimod aaniin gaa-pii- izhiwebizid gikinoo’amawind iwedi Mohawk Institute. Sarain dash Kris obabaawaabande’igowaan Paula Withrow i’iwedi gikinoo’amaadiwigamig, mii ge gaa-izhi gikendamowaad aaniin gegoo izhi ganawejigaateg. Mii ezhi-maajibizowaad gwayak Montreal wii-mawidisawaad 60 scoop gaagi odaapinind dash ge nagamo ikwe Nina Segalowitz, mii gaa-izhi bizindawawaad dibajimod mewinzha gii-pii- odaapinigozid.

Air Date: Tuesday, November 20, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°3

Watch

Sarain dash Kris dibajimowag onowe gaa-inaakonigewaad gichi dibaakone ininiwag dash ge aaniin gegoo ezhi-minosesinok anishinaabe bimaadiziwin. Mii onagishkawaawaan Russell Diabo gwayak Innisfil mii dash ezhi dibajimod aaniin gaagi enaakonindaa anishinaabeg, mii go onji dibaakonige mazina’igan. Zhigo izhaawag gikinoo’amaadiiwigamigong gwayak Mnjikaning Ishkonigan, mii o’o anookii ikwe Kendra Keetch dash ge Melissa Tidlumaluk Irwin iwedi Nunavut Sivuniksavut, mii owe ge wiiinawaa ezhi-gikinoo’amawindaa omaa Ottawa.

Air Date: Tuesday, November 27, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°4

Watch

Sarain dash Kris odizhindanawaa noongom ezhi maazhi izwebak nibikong zhigo dash ge gaa-ganawedamowaad nibi. Onagishkawawaan gichi mindimowe Joseph Mandamin megwaa bimosed gichi waasaa gagwe ganawedang o’o nibi mii go omaa gichi zaaga’iganiing dash omawidisaawaan Christi Belcourt omaa Elliott Lake. Georgina Island, Kris dash Sarain owaabandaanawaa aaniin ezhichiged Kerry-Ann Charles gagwe wiikojitoowaad ji-mino ayaag nibi gwayak Gerties Creek.

Air Date: Tuesday, December 4, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°1

Origins of the people

Watch

Gete ondaanike /mazinaabii’ige inini Kris Nahrgang, dash ge nimi’i / gaagigidoo Ikwe Sarain Carson Fox wiindamaagewag dibajimowinan aaniin ge wiinawaa gaa-ezhiwebiziyaad ezhi anishinaabewaadiziyaad. Mii gii-ishkwa mawidisaawaad o’o gikenoo’amaagewinini Isaac Murdoch gwayak Nimkii Aazhbikoong iwedi Elliott Lake, Kris dash Sarain izhaawag anaamiindim babaawaabandamowaad imaa zaaga’igan ezhinikaadeg Lovesick Lake, mii dash ge Sarain odizhiinan Kris ji-waabamaad Odedeyan ezhinikaazod Jim Dumont ezhi dependagozid waabanong ishkwaadem o’o niswi ishkodewanan Midewiwin.

Air Date: Tuesday, November 13, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°2

Watch

Kris dash Sarain izhaawag gichi ogema oodena wii-ganoonawaad gaa-ganawenimaad abinoojiwag Cindy Blackstock. Mii go gaa-izhi dagoshinowaad iwedi Woodland Cultural Centre, mii omaa gaa-izhi waabamaawaad Roberta Hill mii dash gaa izhi dibajimod aaniin gaa-pii- izhiwebizid gikinoo’amawind iwedi Mohawk Institute. Sarain dash Kris obabaawaabande’igowaan Paula Withrow i’iwedi gikinoo’amaadiwigamig, mii ge gaa-izhi gikendamowaad aaniin gegoo izhi ganawejigaateg. Mii ezhi-maajibizowaad gwayak Montreal wii-mawidisawaad 60 scoop gaagi odaapinind dash ge nagamo ikwe Nina Segalowitz, mii gaa-izhi bizindawawaad dibajimod mewinzha gii-pii- odaapinigozid.

Air Date: Tuesday, November 20, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°3

Watch

Sarain dash Kris dibajimowag onowe gaa-inaakonigewaad gichi dibaakone ininiwag dash ge aaniin gegoo ezhi-minosesinok anishinaabe bimaadiziwin. Mii onagishkawaawaan Russell Diabo gwayak Innisfil mii dash ezhi dibajimod aaniin gaagi enaakonindaa anishinaabeg, mii go onji dibaakonige mazina’igan. Zhigo izhaawag gikinoo’amaadiiwigamigong gwayak Mnjikaning Ishkonigan, mii o’o anookii ikwe Kendra Keetch dash ge Melissa Tidlumaluk Irwin iwedi Nunavut Sivuniksavut, mii owe ge wiiinawaa ezhi-gikinoo’amawindaa omaa Ottawa.

Air Date: Tuesday, November 27, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°4

Watch

Sarain dash Kris odizhindanawaa noongom ezhi maazhi izwebak nibikong zhigo dash ge gaa-ganawedamowaad nibi. Onagishkawawaan gichi mindimowe Joseph Mandamin megwaa bimosed gichi waasaa gagwe ganawedang o’o nibi mii go omaa gichi zaaga’iganiing dash omawidisaawaan Christi Belcourt omaa Elliott Lake. Georgina Island, Kris dash Sarain owaabandaanawaa aaniin ezhichiged Kerry-Ann Charles gagwe wiikojitoowaad ji-mino ayaag nibi gwayak Gerties Creek.

Air Date: Tuesday, December 4, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°5

Watch

Kris dash Sarain odazhindaanawaa onow nimi’idiwin zhigo ge manidookewin dash waabanjigewin. Mii dash ezhi-maajibizowaad gwayak Sarnia megwaashkowaawaad gaa-gikendang anishinaabewaadiziwin zhigo ge nitaa niimid Jordan White Eye Williams, mii ezhi gikenoo’amaagowaad mewinzha anishinaabe nimi’idiwin. Inaske Toronto, wiizhaamigowaan Monique Mojica wii-dazhindang i’iw Slide Show Freaks and Circus Injuns. Zhigo, Sarain dash Kris obizikaanawaa omocasiniyaan wii-gojitoowaad biindaagibagizowin, mii owe gikenoo’amaaged Crystal “Beany” John.

Air Date: Tuesday, December 11, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°6

Watch

Sarain dash Kris onanda gikendaanawaa onow gaa-mazinabii’igewaad zhigo ge aadizookewin. Mii iwedi gwayak International Film Festival Headquaters, mii omaa ezhi-mawidisaawaad Jessie Wente mii dash odibajidaan o’o aaniin inake ezhi ganawaabamiind anishinaabe iwedi Hollywood. Iwedi Barrie bimi gibijiwag endazhi gikenoo’amaaged ji-nagamong Tamara Podemski mii dash ezhi-izhaawaad gwayak North Bay iwedi Big Medicine Studio wii-gikenoo’amawiindaa ji-nitaa bimaajiwaad, mii go owe Penny Couchie dash ge Sid Bobb gaa-dazhi anookiid Aanmitaagzi dibajimowin.

Air Date: Tuesday, December 18, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°7

Watch

Kris dash Sarain ogojipidaanaawaa anishinaabe miijim. Omawidisaawaan dibaakonige ikwe Adrianne Lickers Xavier omaa endazhi anookiid Six Nations, mii go omaa “Our Sustenance” Mii iwedi saaga’igan Nippissing, gikinoo’amaage inini Bob Goulais odizhindaan anishinaabe izhitwaawin zhigo ge aaniin inake weweni ge ezhi ganawenaamingidwaa gigoohwag. Inaske iwedi miinawaa oodenang, Sarain dash Kris mayagoonjigewaad o’o jibaakwed Shawana omaa KuKum wiisiniwigamig.

Air Date: Monday, December 31, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°8

Watch

Kris dash Sarain omisawendaanaawaa wii-gikendamowaad anishinaabemowin. Omawidisaawaan gaa-nitaa anishinaabemod Gabe Desrosiers o’o dazhindang anishinaabemowin zhigo dash aaniin inake ge ezhi wiikojitoowiing owe giizhe manidoo gaagi miinigowiing. Mii omaa gikinoo’amaadii’iwigamig Toronto, omawidisaawaan mazinaakizige ikwe Susan Blight gaagi ozhitood Ogimaa Mikana, mii go onji gagwe wiikoojitood anishinaabemowin, zhigo ge babaa anishinaabe ozhibii’iged miziwe omaa oodenang Toronto.
Sarain dash Kris izhaawag Wahta ishkonigan owaabamaawaad Mohawkimod Ryan DeCaire, mii o’o nigaanishkang ge wiin odinawewin.

Air Date: Tuesday, January 8, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°5

Watch

Kris dash Sarain odazhindaanawaa onow nimi’idiwin zhigo ge manidookewin dash waabanjigewin. Mii dash ezhi-maajibizowaad gwayak Sarnia megwaashkowaawaad gaa-gikendang anishinaabewaadiziwin zhigo ge nitaa niimid Jordan White Eye Williams, mii ezhi gikenoo’amaagowaad mewinzha anishinaabe nimi’idiwin. Inaske Toronto, wiizhaamigowaan Monique Mojica wii-dazhindang i’iw Slide Show Freaks and Circus Injuns. Zhigo, Sarain dash Kris obizikaanawaa omocasiniyaan wii-gojitoowaad biindaagibagizowin, mii owe gikenoo’amaaged Crystal “Beany” John.

Air Date: Tuesday, December 11, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°6

Watch

Sarain dash Kris onanda gikendaanawaa onow gaa-mazinabii’igewaad zhigo ge aadizookewin. Mii iwedi gwayak International Film Festival Headquaters, mii omaa ezhi-mawidisaawaad Jessie Wente mii dash odibajidaan o’o aaniin inake ezhi ganawaabamiind anishinaabe iwedi Hollywood. Iwedi Barrie bimi gibijiwag endazhi gikenoo’amaaged ji-nagamong Tamara Podemski mii dash ezhi-izhaawaad gwayak North Bay iwedi Big Medicine Studio wii-gikenoo’amawiindaa ji-nitaa bimaajiwaad, mii go owe Penny Couchie dash ge Sid Bobb gaa-dazhi anookiid Aanmitaagzi dibajimowin.

Air Date: Tuesday, December 18, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°7

Watch

Kris dash Sarain ogojipidaanaawaa anishinaabe miijim. Omawidisaawaan dibaakonige ikwe Adrianne Lickers Xavier omaa endazhi anookiid Six Nations, mii go omaa “Our Sustenance” Mii iwedi saaga’igan Nippissing, gikinoo’amaage inini Bob Goulais odizhindaan anishinaabe izhitwaawin zhigo ge aaniin inake weweni ge ezhi ganawenaamingidwaa gigoohwag. Inaske iwedi miinawaa oodenang, Sarain dash Kris mayagoonjigewaad o’o jibaakwed Shawana omaa KuKum wiisiniwigamig.

Air Date: Monday, December 31, 2018 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°8

Watch

Kris dash Sarain omisawendaanaawaa wii-gikendamowaad anishinaabemowin. Omawidisaawaan gaa-nitaa anishinaabemod Gabe Desrosiers o’o dazhindang anishinaabemowin zhigo dash aaniin inake ge ezhi wiikojitoowiing owe giizhe manidoo gaagi miinigowiing. Mii omaa gikinoo’amaadii’iwigamig Toronto, omawidisaawaan mazinaakizige ikwe Susan Blight gaagi ozhitood Ogimaa Mikana, mii go onji gagwe wiikoojitood anishinaabemowin, zhigo ge babaa anishinaabe ozhibii’iged miziwe omaa oodenang Toronto.
Sarain dash Kris izhaawag Wahta ishkonigan owaabamaawaad Mohawkimod Ryan DeCaire, mii o’o nigaanishkang ge wiin odinawewin.

Air Date: Tuesday, January 8, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°9

Watch

Kris dash Sarain ogagwe gikendaanawaa mewinzha gaa-wanikeyaad, zhigo ge gaa-ganawedamowaad gete abajijiganan. iwedi Six Nations onagishkawaawaan mazinaabii’ige inini Tom Hill endazhi anookiid Woodland Cultural Center zhigo ge dazhindang gete anishinaabe gegoowan. Mii ezhi maajaawaad iwedi Ottawa wii nagishkawaawaad Jamie Koebel owe bimosed omaa oodenang. Mii dash iwedi Bata Shoe Museum gwayak Toronto, Sarain dash Kris ogagwe gikendaanaawaa aaniin inake ezhi ozhichigadegin moccasinan. Mii owe Sage Petahtegoose gekinoo’amaagowaad mii iwedi endazhi gikinoo’amaaged Mukluk Storyboot gikenoo’amaagewigamig.

Air Date: Tuesday, January 15, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°10

Watch

Kris dash Sarain odazhindaanawaa mino bimaadiziwin. Onagishkawaawaan nenaadawi’iwe inini John Rice mii omaa Orillia, mii ezhi gikenoo’amaaged mino-bimaadiziwin. Mii ge izhaawag Six Nations owaabamaawaad mashkikii’ikwe Dr. Karen Hill dash ge nenaadawi’ikwe Val King dash ge Elva Jamieson mii go imaa aakoziiwigamig endazhii gikenoo’amaagewaad anishinaabe dash ge wabishki mashkikii. Sarain dash Kris omawidisaawaan gikenoo’amaage ikwe Isabelle Aube iwedi Ottawa zhigo ogikenoo’amaagowaan ji-ayaangwaamiziyaad.

Air Date: Tuesday, January 22, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°11

Watch

Sarain dash Kris dibajimowag owe mewinzha aaniin gaagi ezhiwebiziyaad anishinaabeg zhigo ge anishinaabe izhichigewinan. Izhaawag gwayak Cape Croker wii-nando ganoonaawaad dibajimo ikwe Lenore Keeshig mii owe gaa dazhindang awiiyaawag gaa-gimoodiwaad anishinaabe dibajimowinan. Mii iwedi Toronto owiidookawaawaan Sage Paul ozhitoowaad mazinijiganag mii go onji anishinaabe babagiwayaaniigin. Kris dash Sarain onando waabamaawaan Nadine St.Louis gaa-izhi anookiidaaged Ashukan Cultural Space iwedi Montreal dash ge Multimedia Artist Jay Soule omaa Toronto ezhi gikendamaazowaad aaniin inake ge izhi wiikojitoowaad anishinaabe mazinaabii’igewin.

Air Date: Tuesday, January 29, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°12

Watch

Sarain dash Kris obabaa waabandaanaawaa aaniin inake ezhi ganawejigadeg anishinaabe inaakonigewinan omaa gwayak gibaakwa’odiiwigamigong. Mii omaa Toronto dibaakonige Ikwe Sara Mainville wiindamaage aaniin ezhiwebak anishinaabe dibaakonigewin. Miijim aabadad ji-mino ezhiwebak endaayeng Johl Whiteduck Ringuette jiibaakwe ji-wiisiniyaad Kris dash Sarain iwedi gwayak NishDish Wiisini’iwigamig. Mii omaa manidoo aki Collins Bay gibaakwa’odiiwigamig iwedi Kingston, omawidisaawaan gichi ayaa’aa Jim Johnson owe gaa manidooked zhigo ge gaa wiidookawaad ininiwag gaa-gibaakwagozowaad.

Air Date: Tuesday, February 5, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°9

Watch

Kris dash Sarain ogagwe gikendaanawaa mewinzha gaa-wanikeyaad, zhigo ge gaa-ganawedamowaad gete abajijiganan. iwedi Six Nations onagishkawaawaan mazinaabii’ige inini Tom Hill endazhi anookiid Woodland Cultural Center zhigo ge dazhindang gete anishinaabe gegoowan. Mii ezhi maajaawaad iwedi Ottawa wii nagishkawaawaad Jamie Koebel owe bimosed omaa oodenang. Mii dash iwedi Bata Shoe Museum gwayak Toronto, Sarain dash Kris ogagwe gikendaanaawaa aaniin inake ezhi ozhichigadegin moccasinan. Mii owe Sage Petahtegoose gekinoo’amaagowaad mii iwedi endazhi gikinoo’amaaged Mukluk Storyboot gikenoo’amaagewigamig.

Air Date: Tuesday, January 15, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°10

Watch

Kris dash Sarain odazhindaanawaa mino bimaadiziwin. Onagishkawaawaan nenaadawi’iwe inini John Rice mii omaa Orillia, mii ezhi gikenoo’amaaged mino-bimaadiziwin. Mii ge izhaawag Six Nations owaabamaawaad mashkikii’ikwe Dr. Karen Hill dash ge nenaadawi’ikwe Val King dash ge Elva Jamieson mii go imaa aakoziiwigamig endazhii gikenoo’amaagewaad anishinaabe dash ge wabishki mashkikii. Sarain dash Kris omawidisaawaan gikenoo’amaage ikwe Isabelle Aube iwedi Ottawa zhigo ogikenoo’amaagowaan ji-ayaangwaamiziyaad.

Air Date: Tuesday, January 22, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°11

Watch

Sarain dash Kris dibajimowag owe mewinzha aaniin gaagi ezhiwebiziyaad anishinaabeg zhigo ge anishinaabe izhichigewinan. Izhaawag gwayak Cape Croker wii-nando ganoonaawaad dibajimo ikwe Lenore Keeshig mii owe gaa dazhindang awiiyaawag gaa-gimoodiwaad anishinaabe dibajimowinan. Mii iwedi Toronto owiidookawaawaan Sage Paul ozhitoowaad mazinijiganag mii go onji anishinaabe babagiwayaaniigin. Kris dash Sarain onando waabamaawaan Nadine St.Louis gaa-izhi anookiidaaged Ashukan Cultural Space iwedi Montreal dash ge Multimedia Artist Jay Soule omaa Toronto ezhi gikendamaazowaad aaniin inake ge izhi wiikojitoowaad anishinaabe mazinaabii’igewin.

Air Date: Tuesday, January 29, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°12

Watch

Sarain dash Kris obabaa waabandaanaawaa aaniin inake ezhi ganawejigadeg anishinaabe inaakonigewinan omaa gwayak gibaakwa’odiiwigamigong. Mii omaa Toronto dibaakonige Ikwe Sara Mainville wiindamaage aaniin ezhiwebak anishinaabe dibaakonigewin. Miijim aabadad ji-mino ezhiwebak endaayeng Johl Whiteduck Ringuette jiibaakwe ji-wiisiniyaad Kris dash Sarain iwedi gwayak NishDish Wiisini’iwigamig. Mii omaa manidoo aki Collins Bay gibaakwa’odiiwigamig iwedi Kingston, omawidisaawaan gichi ayaa’aa Jim Johnson owe gaa manidooked zhigo ge gaa wiidookawaad ininiwag gaa-gibaakwagozowaad.

Air Date: Tuesday, February 5, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°13

Watch

Sarain dash Kris ogagwe gikendaanaawaa anishinaabe bimaadiziwin dash ge aaniin ezhi anishinaabeyaad. Owiidabimigowaan Michael Etherington iwedi gwayak Toronto owe dazhindang aaniin wiin enendang owe anishinaabe gikenoo’amaagewinan. Mii ezhi wiizhaamindaa iwedi gwayak Wasauksin Ishkonigan o’o ozhibii’ige ikwe Rebeka Tabobondung endaad mii dash ezhi waabande’igowaad ge wiin enookiid, dash ge omazine’igan ezhinikaadeg Muskrat Magazine. Mii go iwedi oodena Toronto Eddie Robinson odizhindaan manidoo gashkibijiganan zhigo ge awenen ge bimitood onow omaa oodenang.

Air Date: Tuesday, February 12, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN

Episode N°13

Watch

Sarain dash Kris ogagwe gikendaanaawaa anishinaabe bimaadiziwin dash ge aaniin ezhi anishinaabeyaad. Owiidabimigowaan Michael Etherington iwedi gwayak Toronto owe dazhindang aaniin wiin enendang owe anishinaabe gikenoo’amaagewinan. Mii ezhi wiizhaamindaa iwedi gwayak Wasauksin Ishkonigan o’o ozhibii’ige ikwe Rebeka Tabobondung endaad mii dash ezhi waabande’igowaad ge wiin enookiid, dash ge omazine’igan ezhinikaadeg Muskrat Magazine. Mii go iwedi oodena Toronto Eddie Robinson odizhindaan manidoo gashkibijiganan zhigo ge awenen ge bimitood onow omaa oodenang.

Air Date: Tuesday, February 12, 2019 7:30pm ⏤ 8:00pm (ET) on APTN