Oshki’ii mazinaatesiijigan awaapii May 2019 mii omaa APTN, mii zhigo!

Wiikoojidooweng anishinaabe bimaadiziwin > Niigaan inaabiiyeng

Mii onow dibajimowinan awe anishinaabe gikendassowin dash ge niigaan gwayak

Kris Nahrgang izhi gikendasso gete anishinaabe bimaadiziwin. Sarain Fox odanookiidaan zhigo ge odamino/ozhibii’ige ikwewi. Mii go ezhi naanizhiiyaad aando gagwe gikendamowaad awe anishinaabe izhitaawin, mii go ge ezhi gagwe ganawendamowaad anishinaabe izhichigewinan miziwe anishinaabe akiing weweni gegoo ji-ani-izhiwebak.

Mii awe Future History Sarain Fox dash Kris Nahrgang

Gaa-gaagigidoowaad

Sarain Fox

Nimiwii Ikwe, gaagigido ikwe
Gaagigidoo ikwe

Kris Nahrgang

Mazinibii’igewinini, gaagigido inini
Gaagigidoo

Mazinaatese mazin’igan

Instagram