Candice Blair

Keenan Keeshig

Eve Saint

Thomas Clair

Mary Pangowish

Dodie Netser

Gabriel Guppy

Leigh George

Awenen igo awiiya

#Awenen igo awiiya #Gikendaamowin

Bailey Mixemong

Theland Kicknosway

Gaa nisindaa, wanishinowaad anishinaabe ikwewag

#Gaagii onishinoowaad, gaagii nisindaa anishinaabe ikweg.

Nimikii Couchie

Tasheena Sarazin

Ishkonigan gagaananikweyen

#Izhitawin

Micha Lionel Gunkel

Nimikii Couchie

Gaa-izhi magaashkaji’iindaa awiiyawag.

#Gidinawemaganinaanig

Quinn Meawasige

Keenan Keeshig

Moona’ang gete gegoowan

#Gete gitigewinan

Jesse Wabegijig

Katrina Langevin

Anishinaabe inendaamowin dibaakonigewin

#Dibaakonigewin

Jossee Bernier

Ezhi dibendaagoziing endaayeng, gii-ishkwaa pii-kiiweyeng gii-odaapinigooweng wemetigozhiwag.

#Gikendaamowin

Jodi Taylor

Zoongaadiziwin gii-gikinoo’amaagoowiing, dibajimowinan

#Gikinoo'amaagewin

Jacob Dayfox

Nisididoomiing mewezha gikinoo’amaage’igamigoon, zhigo ge gikenoo’amaadewin.

#Gikinoo'amaagewin #Gikinoo'amaagewin #Mewezha bimaadiziwim

Gabriel Guppy

Wiisookaageyeng dibaakonigewinan

#Gaagigidoo dibaakonigewin

Elye Snake

Gete Moona’igaadewin

#Gete gitigewinan

Veronica Elliot

Mazinaakizigewin, Odaminowin, Mazinaatesewin

#Mazinabii'igewin #Odaminowin

Sharon Angnakak

Inuk gikendassowin, Gabegikendasso’iwigamig izhichigewin

#Baakan anishinaabe #Gikinoo'amaagewin #Gwayak inaakonigewin

Selena Mills

Wiisaakode Inini

#Gikendaamowin

Patricia Shawnoo

Nibi bemiidood

#Nibi

Daniel Couchie

Midewiwin izhitaawin

#Midewiwin

Anita Hunter

Gikinoo’amaage’iwigamig, gaa-paake’inidiwaad gidinawemaganag

#Gikinoo'amaagewin

Anita Hunter

Ganawendaasowin, Wanitooweng anishinaabemowin, Gidinawemaganinanig ozhibii’iganan

Bradley Trudeau

Anishinaabe izhitaawi omaa mazinatese’iwigamig.

#Gikendaamowin #Mazinaakizigan

Casandra Macdonald

Nizho inaadizi

#Gikendaamowin

Nadine St. Louis

Wiisookawindaa gaa-mazinabii’igewaad, Ge izh ganawendaamowaad gegoowan.

#Mazinabii'igewin

Melissa Aiunga

Wiikojitooweng, inaakonigewin, ji minoseg gakina gegoo.

#Inaakonigewin #Ji-minoseg Inaadiziwin

Justin Deschaabe

Gwayak dibaakonigewin, inaakonigewin

#Dibaakonigewin #Gikinoo'amaagewin #Gwayak inaakonigewin

Jay King

Gikinoo’amaagewin, wiikojitooweng anishinaabemowin

#Anishinaabemowin

Jamie Takuinga

Miigaatendameng I’iw gwaykojigewin, dibaakonigewinan

#Baakan anishinaabe #Dibaakonigewin #Gwayak inaakonigewin

Harry Nowdlak

Nunavut, Inuit anishinaabe inaadiziwin

#Gikendaamowin #Gikinoo'amaagewin

Ben Big Canoe

Nibi minikwewin

#Nibi

Bailey Mixemong

Bii waabande’iiweweng anishinaabe mazinabii’igewin omaa gabe-gikendassowegamig dash wiikojitooweng.

#Gikinoo'amaagewin #Mazinabii'igewin

Beverly Blanchard

Dibaakonigewaad NAFTA zhigo ge wiisookaadaadiwaad inaakonigewinan.

#Dibaakonigewin

Corey Goulais

Giigoonh, Gizhaadigewinini, Ganawenimindaa Abinoojiwag

#Inendaagoziwin #Oshki bimaadiziyaad

Tasheena Sarazin

Oshki ayaa’aag inaabandamowin, enaadiziyaad awiiya

#Oshki bimaadiziyaad

Elaine Kicknosway

60s gaagii odaapinindaa

#Ningodwaasimidana biboon Gaa odaapinindaa #Oshki bimaadiziyaad

Dennis Goulet

Oshki ayaa’aag gaa-mazinabii’igewaad

#Mazinabii'igewin #Oshki bimaadiziyaad

Cecile Hookimaw

Ganawendaawasowin

#Dibaakonigewin #Oshki bimaadiziyaad

Binaeshee-Quae Couchie-Nabigon

Ikwewi inaadiziwin

#Ikwewag