Wiikoojidooweng anishinaabe bimaadiziwin > Niigaan inaabiiyeng

Mii onow dibajimowinan awe anishinaabe gikendassowin dash ge niigaan gwayak

Anishinaabeg miziwe ogagwe wiikoojidoonaawaa anishinaabe gikendassowin mii inake ezhi gagwe zoongide’iiwaad ji-ani-maaskaweziiyaad iwedi gwayak niigaan.

Gaawiin giga aanjitoosiimin gegoo: nawaj dash ji-aanjitooweng aaniin inake ge ezhi mino bimaadiziyeng iwedi niigaan.

Mii dash, giga dibajimomin aaniin enaadiziyeng, zhigo ge babaa ayaayeng ishkoniganing zhigo ge ongow gagwe aanjitoowaad obimaadiziwiniyaa.

Inaske omaa onzaabiiyin, weweni gaa-kagwe mino dibajimowaad, Future History II daa-kagwe mino waabandaa’iiwag anishinaabe bimaadiziwin zhigo ge daa-tibajimowag aaniin gaa-pii-ezhiwebiziyaad mewezha anishinaabeg, gaawiin gegoo gaagii noondaaziiwing.

Gaa niigaanid Jennifer Podemski, Future History gagwe minochigewag weweni gego ji-dibajimowaad gewiinawaa aaniin inake enendaamowaad awe anishinaabe bimaadiziwin, mii dash ge weweni ji-inenimendaa aanish na gagwe gwayakochigewag ezhi dibajimowaad O’o anishinaabe izhitaawin zhigo gikinoo’amaagewinan.

Mii ongow nigaaniziyaad

Jennifer Podemski ⏤ Odaake-ogimaakwe

Gaa Niigaanizid ogimaakwe Jennifer Podemski apane bakinaage gii-mazinaatesijigeg, mii omaa gaa-dazhi obiigi’ind Toronto, Canada.

Wiisaakode ikwewi,Jennifer gii-maaji anookii wiibaa. Mii imaa gaa-izhi maaji gichi inendaagozid gii-mazinaatesed The Diviners, zhigo ge Dance me Outside.

Gii-ani apiidendaagozid, Jennifer ogii-waabandaan gaawiin apichi ayaasigwaa anishinaabeg gaa-inenookiiyaad. Anaawe moozhag inookiid, ogii nisidaawenan gaawiin gii-anookiisigwaa anishinaabeg, booshke gaawiin wiikaa ogii-waabamaasii’ anishinaabeg.

Gii-ashi naano bibooned, Jennifer ogii-paakinan Big Soul Productions, ogii wiiji’an Laura Milliken. Mii awe nitam anishinaabeg gaa izhi debendaagok omaa Canada, nibowa gegoo ogii ozhitoonaawaa gaa-mazinaatesemagak, dash ge gii-pakinaagewag 3 biboong I’iwe izhinikaadeg “Moccasin Flats omaa APTN.

Awaapii 2005, Jennifer gii-bezhigo anookii, mii gii-maajikang Redcloud Inc.

Anaawe minosenig gaa-inenookiid odaminod, Zhigo Degrassi, Republic of Doyle,Sarah Polley’s Take This Waltz and Jimmy P dash ge Benicio Del Toro: Apichi odaapiidendaan i’iwe gii-odaminod Empire of Dirt, mii ge weweni gii-ganawaabamigozi gaa-izhichiged.

Empire of Dirt gii maajise iwedi TIFF 2014, mii dash igo geyaabi babaa ayaamaagak miziwe omaa akiing.
Zhigo ge ogii niigaanishkan i’iwe ezhinikaadeg The Other Side, mii geyaabi ezhi-taazhikang awaapii. ginwaazh aazha odibendaan zhigo ge enaakoniged (Global, APTN) mii ge omaa weweni ezhi ganawaabamigozid 2014 CSA’s.

Noome’ii gida waabamaawaa Jennifer odaminod Dr. Crowshoe omaa gwayak Blackstone; magizhaa ge HBO’s Sensitive Skin wiijiwaad Kim Catrall, dash ge FireSong awe gaagii ozhibii’ang Adam Garnett Jones.

Gaa dadibajimod, Jennifer geyaabi owiisookawaa’ oshki’ayaa’aag ji nita odaminowaad mazinaakizigewaad, zhigo ge gikinoo’amaaged gichi mookoman akiing maagizha ge wemetigozhi akiing.

Geoff Ewart ⏤ Ogimaawi

Geoff niigaani mazinaakizigewin nibowa go inaakamigizi. Mii o’o Guantanamo’s Child: Omar Khadr, gaagii niiwezhiwemagak Canadian Screen Award wenji onizhishing mazinaakizigewin: Rivera, zhigo ge awe Ransom omaa CBS/Global Mazinaatesijigan. Mii awaapii noongom dazhikang Future History.

Wiisookawaad Jennifer Podemski, Geoff ogii dazhikaan Empire of Dirt, mii gii-maajiseg miziwe 2013 zhigo ge Toronto International Film Festival. Naanan gii-pakinaagewag Canadian Screen Awards, mii ge wenji onizhishing mazinaatesewin, dash ge minowaateseg.

Geoff omaa ezhi taagwi The Academy of Canadian Cinema dash mazinaatesemaagak. Nibowa gegoo izhi anookii.

Tamara Podemski ⏤ Ozhibii’ige ikwe

Tamara Podemski anishinaabe ikwewi, nibowa gegoo izhichige mii ge omaa gaa dazhi niidaawaagid Toronto. Mii omaa gaa dazhi gikinoo’amawind Claude Watson gikinoo’amaadiwigamig odaminowin. Mii gaa izhi gikendang nimiwin. Mii sa niztana ashi naano biboon odaanookiiwin miziwe babaa danaakamigizi, mii ge omaa gaa izhi taagwiid Dance me Outside, The Rez, Ready or Not, Four Sheets to the Wind, The Lesser Blessed, the Broadway company of RENT dash inookii awaapii CBC drama Coroner.

Omaa anookiid, mazinaakizigewin, Tamara izhi apiidendaagozi zhigo ge gii-pakinaage odaminood gwayak Sundance Film Festival, dash ge IFC Spirit Award Nomination, nizh Anishinaabe nagamonan pakinaagewinan zhigo ge nizh mazinaatesewinan iwedi American Indian Film Festival.

Nawaj inendam ji-nagamood piich ji mazinaatesed, Tamara dash gaa izhi maaji ozhibii’iged. Noome’ii ogii kiishtoon nizho biboon Future History omaa APTN, mii awe izhi kagwe gikinoo’amaagewaad anishinaabe izhitaawin. Mii go izhi wiisookawaad owiijikwe’ aaniin igo ge izhi kiishkitoowaad gegoo. Mii ge gii minigoozid awe Canada Council ozhibii’igewin nitam gaa bii izhichigewaad.

Mii Tamara ge izhi nagamod miinawaa ani niibing mii niiwin ji kiishtood, omiswendaan noongom ji- kiishtood ogikinoo’amaagewin awe Indigenous Studies dash Hebrew Literature iwedi gwayak University of Toronto.

Nyla Innuksuk ⏤ Odaake-ogimaakwe

Nyla Innuksuk oniigaanskan Mixtape VR dash ge omaa anookii Augemted Reality Gegoowan. Ozhibii’ige ikwewi i’iw Marvel Comics. Mii go ge nibowa gegoo izhichigewag zhigo ge ogii ozhitoonaawaa Snowguard, awe omaa ozhibii’igaazo Marvel’s Champions League. Omaa inookiid Nyle ominowendaan oshke izhichigewinan zhigo ge dibajimowin zhigo ge mazinaatesijigewinan.

Onjibaa Igloolik, Nunavut, Mii iwedi gaa dazhi gikinoo’amawiind Ryerson University jibwaa anookiid Big Soul Productions. Mii dash gaa-izhi maaji anookiitang VR ge wiin. Mii dash ge omaa tibendaagozid dibaakonigeyaad nitam gaagii izhinikaadeg (OMDC) zhigo ge Glenn Gould Foundation. Noome’ii ge Google ogii wiizhamigoo’ izhinikaadeg Google Jump Program, mii ge owiisookawaa’ Northern Indigenous Film fund iwedi Norway mii ge 2018 imagineNATIVE ozhibii’igewin.

Samantha Katz ⏤ Ogimaakwewi

Samantha Katz ginwenzh inookii mazinaatesewin mii aazha midwaswi biboon enenookiid. Inaske mii ge wiin omaa izhi wiisookaaged Future History. Mii awaapii 2016 gii-pakinaage CMPA’s mazinaatesijigewin, mii go ge gaa izhi wiisookawaad Jennifer Podemski. Mii go endasso biboon ezhi inookiid S o You Think You Can Dance Canada, zhigo ge Food Factory USA, Come Dine With Me and The Indspire Awards.

Sarain Fox ⏤ Gaagigidoo ikwe

Zhigo ge anishinaabe ikwewi, Sarain ogiichi inendaan anishinaabe bimaadiziwin omaa Toronto, mii dash igo ge izhi naagok. “Gii odaminowaan mii ezhi gagwe dibajimowinan. Zhigo gagwe giishkitoomaazod gegoo gaa-ininookiid,Sarain ogagwe wiisookawaa’ gaa-oshki bimaadiziyaad. Mii zhigo ani gaa giizhitood mii onow aazha gaa dazhikang “Sacheen Little Feather” “The Andy Warhol Interview Project”

Mii awaapii gaa waabanjigaated iwedi Vienna Film Festival June 2007 dash ge ARG ogii pagidinanaawaa omaa CBS TV mazinaatesijigewin “Jerico”. Dash apane gegoo gagwe izhichige ji wiisookaaged. Inashke mii awe bezhig ezhinikaadeg “Ashes” mii iwedi gaa dazhi waabanjigaateg Toronto Festival, mii ge gaa izhi kiishtood New York Film Academy’s odaminowiin.

Mii go ge izhi minowendang, Sarain ge mazinaakiziwin inenookii. Dash ge daa waabamigaazo PIE, Redskin dash ge Spirit mazina’iganan, zhigo ge ImagoZine, Butterfly Unltd. Mii ge NYC dash Grind Mazina’iganan. Sarain gii izhi mazinaakizigaazo Brandon R Dyyer of Project Runway.
Sarain maashkawe gaabawi: mii ge ezhi gikendasod zhigo ge naanimid mii aazha midwasswi biboon. Gii dazhi gikinoo’amawaa gwayak Canadian Children’s Dance Theatre, ezhinikaadeg Quinte Ballet Gikinoo’amaadi’iwigamig gwayak Alvin Ailey Bachelor of Fine Arts Program omaa New York City.

Mii ge iwedi gaa dazhi nimid The Canada Dance Festival 2008, The Barrie Jazz dash Blues Festival VII, awaapii 2002, 2007 dash 2012 Aboriginal Achievement Awards, miinawaa nizho niibing imaa Ajkun Ballet Theatre Company iwedi New York City. Mii ge omaa ezhi taagwiid Kahawaii Dance theatre, dash ge niising wiijitoo Banff Centre, mii gaa izhi anookiidaawaad Neil Iremia awe Black Grace dash Dezule of Dezule dance. Noongom Sarain dazhi anookii Untitled Collective: gwayak NYC iwedi onjimaagad Australia anishinaabe nimiwin. Mii dash apiidendaagozi aaniin igo ezhichiged.

Kris Nahrgang ⏤ Gaagigidoo

Gaagigidoo Inini Kris zhigo ge nitaa mazinaabii’iged gakina gegoo aabajitood. Mii ge gaagiigidoo inini gwayakochigeyan anishinaabe akiing. Kris Nahrgang anishinaabeyii mii iwedi wenjiid Curve Lake. Mii dash noongom imaa endazhi gabeshiid jiige’ii Peterborough Mazinjiigaanan, mii go omaa apane eyaamaagakin inow Canada.

Mii go geyaabi ezhi mazinabii’iged Kris. Dash ge mii go minochiged i’iwe odizhichigewin miziwe omaa ganawaabanjigaadeni omazinabii’iganan. Apiichi apiidendaagodini gaa- izhichiged zhige ge omaa Macleans Mazina’iganing.

Dash ge nitaa paagizo, mii ge ogii kishkitoon gikinoo’amaage mazina’iganes anthropology iwedi gwayak Trent Gabe-gikendassowigamig, zhigo ge besho owiidaanookiimaa’ Parks Canada, jiige’ii Trent Severn.

Mr Nahrgang ogagwe gishkitoon ji-ozhijigaadeg gete anishinaabe aabajijiganan ge izhi ganawendaamowaad, ji-waabajitoowaad anishinaabeg. Mii ge omaa gaa-izhi tagwiid Mininstry inaakonigewinan. mii dash igo ge izhi wiisookawaad Archaeological Services Inc. Gegoo gaa-taazhikamowaad mii go ge i’iw Anishinaabe izhichigewinan iwedi gwayak giiwedinong Development Plan. Owiisookawaa’ ge anishinaabeg ji-kagwe ganawendaamowaad anishinaabe izhitaawinan.

Noome’ii Kris gii-onaabanjigaazo ji-taagwiid Canadian National Exhibition ji-waabande’iiwid odizhichigewin Unity Pole. Gii-waabande’iiwewag iwidi CNE 2017, mii dash gaa-izhi-apiidendaagozid. Gida maakam Kris odoozhijiganan miziwe tapishko Ann Murray, Bill Cosby,Justin Trudeau, Keech Rainwater, Nik Antropov (Atlanta Thrashers), Brian Skinner (Phoenix Suns).

Apii 2018 APTN daa mazinaatese Future History season 1, mii daa waabande’iiwewag anishinaabe bimaadiziwin, mii dash omaa ge izhi danawedood Kris mii owiisookawaan Sarain Fox.